Butle

Powołując się na polskie uregulowania prawne, przez butle rozumie się jednoprzestrzenne naczynie ciśnieniowe wykonane z blachy stalowej.

Butle gazowe LPG w prawie

Powołując się na polskie uregulowania prawne, przez butle LPG rozumie się jednoprzestrzenne naczynie ciśnieniowe wykonane z blachy stalowej służące do przechowywania, transportu oraz zasilania urządzeń gazowych (zgodnie z definicją zawartą w przepisach UDT). Butle gazowe (propanowo-butanowe) podlegają uregulowaniom Urzędu Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZP. „Zbiorniki ciśnieniowe. Zbiorniki przenośne (transportowe)”.

Butla na gaz płynny składa się z następujących elementów:

 • korpusu wykonanego z dwóch wytłoczek (dennic górnej i dolnej),
 • kołnierza (opcjonalnie),
 • szyjki, do której przyłączany jest zawór,
 • stopy,
 • zaworu butlowego.

Każda butla zgodnie z prawodawstwem polskim powinna posiadać poniższe oznaczenia trwałe:

 • znak wytwórcy,
 • numer fabryczny butli,
 • pojemność zbiornika w dm3,
 • nadciśnienie próbne w MPa,
 • pełną nazwę gazu lub mieszaniny gazowej i wzór chemiczny,
 • znak kontroli technicznej wytwórcy,
 • datę przeprowadzonego i wyznaczonego następnego badania zbiornika oraz znak rzeczoznawcy dozoru technicznego,
 • tarę w kg (masa próżnego zbiornika bez zaworu i kołpaka),
 • masę brutto zbiornika (masa zbiornika z najwyższą dopuszczalną masą płynu – bez kołpaka),
 • masę netto ładunku zbiornika (najwyższa dopuszczalna masa zawartego w zbiorniku płynu równa iloczynowi pojemności zbiornika w dm3 przez dopuszczalne napełnianie właściwe).