Technologie

Gaz płynny znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i technologiach, gdzie jest wręcz niezastąpiony ze względu na swoje właściwości.

LPG zasila linie technologiczne

w których wysortowane z odpadów komunalnych tworzywa sztuczne poddawane są obróbce termicznej w hermetycznie zamkniętym zbiorniku i bez dostępu tlenu (nie występuje proces spalania). Wykorzystywane odpady z tworzyw sztucznych to w szczególności opakowania produktów rafineryjnych, przemysłu spożywczego, chemii gospodarczej, przemysłowej i kosmetycznej,

pudła po zużytych akumulatorach, zabawki, detale elektryczne czy odpady poprodukcyjne pochodzące z procesu formowania. Produktem finalnym jest substytut ropy naftowej wykorzystywany m.in. w petrochemii do produkcji paliw, w chemii gospodarczej oraz jako surowiec do produkcji innych wyrobów chemicznych tj. parafin, past i smarów czy płynów rozdzielających.

Obróbka cieplna metali

przy użyciu wysokiej jakości propanu eliminuje utlenianie, ponadto gaz płynny jest używany podczas hartowania stali przy gazowym nawęglaniu. LPG jest powszechnie stosowany w przemyśle aluminiowym do podgrzewania kęsów przed walcowaniem oraz wytapiania płynnego aluminium. Gaz płynny znajduje zastosowanie również w przemyśle stalowym, gdzie używany jest do wzbogacania niskokalorycznych gazów używanych do wytopu stali oraz do redukcji koksu.

LPG stosowany jest

podczas m.in. cięcia elementów wielkogabarytowych, wytopu metali, uszlachetniania, podgrzewania przed obróbką w walcowni oraz usuwania wad powierzchniowych wlewków i półwyrobów hutniczych.

LPG używany jest

w technologii cięcia stali przy użyciu maszyn zasilanych propanem. Ponadto propan używany jest do cięcia blach: ręcznego, półautomatycznego i automatycznego. Wykorzystanie palników tlenowo-propanowych przynosi korzyści związane z wyeliminowaniem niebezpieczeństwa przegrzania, przypadkowego zgaszenia płomienia czy wstecznego przepływu gazu. Ponadto umożliwia cięcie z mniejszej odległości niż podczas cięcia z zastosowaniem palników acetylenowotlenowych. Gaz płynny służy również wypalaniu grani, wad w spoinach i złączach spawanych.

Przemysł stoczniowy

oraz wytwarzający konstrukcje stalowe – gaz płynny wykorzystuje się do podgrzewania blach i konstrukcji przeznaczonych do profilowania, oczyszczania oraz aplikacji powłok ochronnych.

LPG wykorzystywany jest

w procesie lakierowania samochodów oraz podczas produkcji zaworów i kół zębatych.

Budownictwo – gaz płynny

znajduje wielorakie zastosowanie, m.in.:

a. Budownictwo kubaturowe: gaz płynny stosowany jest do produkcji prefabrykatów. Dzięki swym właściwościom wykorzystywany jest w procesie dojrzewania betonu skracając jego czas. Ponadto znajduje zastosowanie na placach budów do celów odmrażania gruntu podczas robót ziemnych; suszenia budynków będących w budowie (nagrzewnice powietrzne), ogrzewania oraz oświetlania pomieszczeń. Stosowany jest również do cięcia, podgrzewania i lutowania elementów metalowych oraz w instalacjach (palniki do podgrzewania taśm termokurczliwych). Gaz wykorzystywany jest również podczas robót dekarskich.

b. Budownictwo drogowe: gaz płynny stanowi źródło energii dla maszyn do topienia i mieszania asfaltu, urządzeń do układania nawierzchni dróg i ich znakowania, tj. kochery do podgrzewania mas bitumicznych, palniki gazowe stosowane w urządzeniach do układania mas asfaltowych, promienniki nagrzewające powierzchnie asfaltowe, i inne.

Przemysł papierniczy i drukarski

przemysł papierniczy cechuje się dużym zapotrzebowaniem na ciepło. Gaz płynny w tej dziedzinie jest używany do zasilania grzejników radiacyjnych usuwających wilgoć powstałą w procesie produkcji, a także do palników osuszających powierzchnie papieru pokryte drukiem.

Przemysł spożywczy

gaz płynny znajduje tutaj szerokie zastosowanie z uwagi na czystość, zatem może być stosowany przy produkcji żywności nie zanieczyszczając jej szkodliwymi substancjami.
Znajduje on zastosowanie m.in. w:

a. Piekarniach i cukierniach: w zakładach cukierniczych i piekarniach stosowany jest do ogrzewania pieców i suszarni piekarniczych służących do wypieku pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich.
b. Produkcji płatków ziemniaczanych czy mleka w proszku.
c. Przetwórstwie mięsno-wedliniarskim (rzeźnie): gaz płynny dzięki możliwości precyzyjnego kontrolowania temperatury znajduje zastosowanie w technologii obróbki cieplnej w procesie uboju, w produkcji wędlin (piece konwekcyjne oraz wyparzacze z palnikami gazowymi).
d. Zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego – gazem ogrzewa się kotły do produkcji i pasteryzacji soków i przetworów owocowo-warzywnych.
e. Zakładach produkujących napoje – gaz płynny używany jest w procesie czyszczenia butelek.
f. Pakowaniu produktów – pakowarki stosujące folie termokurczliwe mogą być zasilane LPG.
g. Transporcie żywności – chłodnie samochodowe mogą być zasilane gazem płynnym.

Przemysł szklany

gaz płynny ze względu na czystość oraz możliwość precyzyjnego regulowania temperatury stosowany jest do wytopu wyrobów ze szkła (butelek, słoików, żarówek czy rur szklanych i naczyn laboratoryjnych), wyżarzania, w procesach kształtowania szkła dekoracyjnego (np. ozdób choinkowych), jak również przy produkcji wełny szklanej (palniki gazowe w urządzeniach do wyrobu masy szklanej, piece tunelowe, etc.).

Przemysł ceramiczny

wysoka wartość energetyczna gazu, czystość jego spalania, możliwość kontrolowania temperatury oraz wyższa wydajność w porównaniu do innych paliw przekładają się bezpośrednio na krótsze przestoje pieców i palników, oszczedności z tytułu konserwacji maszyn i urządzeń oraz mniejsze braki w procesie produkcyjnym. Dlatego też gaz płynny w przemyśle ceramicznym powszechnie stosowany jest do ogrzewania pieców, w których wypala się różnego rodzaju wyroby ceramiczne m.in. produkty garncarskie, urządzenia sanitarne, cegły, dachówki, pustaki, rury ceramiczne, płytki ceramiczne i inne materiały budowlane.

Przemysł tekstylny

propan-butan wykorzystywany jest do produkcji kordów. W procesie lateksowania tkanin potrzebne jest paliwo o niskiej zawartości siarki. Te wymogi spełnia gaz płynny, wykorzystywany również bezpośrednio do suszenia tkanin.

Rolnictwo

Gaz płynny dzięki czystemu spalaniu stanowi najlepsze źródło energii przyczyniając się nie tylko do wzrostu produkcji, ale również do poprawy jakości produktów.

a. Hodowla tuczników, prosiąt, cieląt i drobiu – zastosowanie ogrzewaczy promiennikowych i nagrzewnic powietrza umożliwia kontrolowanie temperatury chowu. Stabilna temperatura oraz prawidłowa wentylacja są szczególnie istotne dla właścicieli ferm drobiu. Ponadto gaz płynny używany jest także w zlewniach mleka.
b. Suszarnie zbóż, rzepaku i tytoniu – zastosowanie urządzeń zasilanych gazem płynnym jest bezpieczniejsze i wydajniejsze z uwagi na fakt, iż gaz płynny jest całkowicie i czysto spalanym paliwem umożliwiającym jednocześnie zmniejszenie kosztów obsługi urządzeń. Gaz wykorzystywany jest w stacjonarnych lub przewoźnych palnikowych suszarniach: zboża, siana lub paszy zielonej.
c. Szklarnie (owocowe, warzywne, kwiatowe) – gaz płynny używany jest w celu intensyfikacji produkcji roślin. Proces spalania gazu jest nie tylko czysty (nie powoduje powstania szkodliwych produktów spalania), ale również gwarantuje odpowiednie stężenie CO2, co sprzyja wzrostowi produkcji roślinnej. (Promienniki rurowe oraz grzejniki promiennikowe zasilane gazem płynnym są ekonomiczne i niezawodne. Gaz płynny znajduje zastosowanie również w palnikach do unieszkodliwiania chwastów).

Przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny

produkcja aerozoli (izobutan). Gaz płynny (mieszanina propanu, izobutanu oraz n-butanu) używany jest w aerozolach jako propelent (gaz wyrzutowy) utrzymujący podwyższone ciśnienie w opakowaniu. W przeszłości używano jako propelentu związków niszczących warstwę ozonową. Obecnie używa się wyłącznie mieszanin weglowodorowych propanu i butanu, gdyż nie niszczą one warstwy ozonowej.

Produkcja tworzyw sztucznych

technologia wtryskowa butanu i izobutanu wykorzystywana do produkcji materiałów dekoracyjnych z folii polistyrenowej (np. listwy, kasetony sufitowe, rozety, podkłady izolacyjne pod panele) oraz do produkcji jednorazowych kubków i opakowań konsumpcyjnych, a także pianek do izolacji cieplnej rurociągów.

Turystyka

gaz płynny znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle turystycznym m.in:
a. Hotele i restauracje (technologie kuchni, witryny grzewcze, piece konwekcyjne, taborety gazowe).

Ogrzewanie – LPG stosowany jako źródło energii w systemie grzewczym centralnego ogrzewania, zasilając gazowe ogrzewacze pokojowe umożliwiające efektywne ogrzewanie określonych przestrzeni,
Klimatyzacja – gaz płynny zasilać może system klimatyzacyjny,
Ciepła woda użytkowa (kocioł lub podgrzewacz przepływowy), podgrzewanie wody w basenie (kocioł propanowy),
Gotowanie – urządzenia gazowe w kuchni, kotły warzelne na gaz, etc.
Oświetlenie terenów wypoczynkowych lampami gazowymi (zasilanymi gazem płynnym),
Pralnia/magiel – pranie, suszenie i prasowanie (maszyny zasilane gazem, palniki i wytwornice zasilane propanem).

b. Campingi, karawaning: LPG wykorzystywany jest do ogrzewania, gotowania oraz oświetlania (grille i opiekacze gazowe, gazowe ogrzewacze namiotowe, systemy ogrzewania zasilane gazem z butli stosowane w przyczepach campingowych, gazowe lampy campingowe),

c. Żeglarstwo: gaz płynny znajduje zastosowanie do podobnych celów, co w karawaningu poprzez zasilanie wielu urządzeń m.in. instalacji gazowych na łodziach turystycznych wykorzystywanych do gotowania, ogrzewania oraz oświetlania, etc.

d. Sport balonowy: LPG w butlach zasila palniki do podgrzewania powietrza w balonach.

PROCESY TECHNOLOGICZNE

Wiele nowoczesnych procesów technologicznych wymaga dostarczenia dużej ilości czystej energii.

Instalacje zbiornikowe na gaz płynny są wtedy nie do zastąpienia, zwłaszcza tam, gdzie możliwość doprowadzenia innych nośników energii cieplnej jest ograniczona lub zbyt kosztowna.