Transport

Transport gazu płynnego z uwagi na właściwości LPG podlega przepisom regulującym transport materiałów niebezpiecznych.

Obowiązujące przepisy

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska transport LPG podlega szczególnym rygorom w zakresie klasyfikacji materiału, jego dopuszczenia do przewozu, doboru opakowania, oznakowania oraz wymagań odnoszących się do kierowcy, środka transportu i realizacji przewozu. Podstawowym aktem prawnym regulującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych jest Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych określana skrótem ADR (Accord Dangereuses Router) sporządzona w Genewie w dniu 10 września 1957 r., ratyfikowana przez Polskę w 1975 r.

Poniżej wymienione zostały warunki techniczne, jakie powinny zostać spełnione, aby dostawa butli gazowych mogła dojechać do posesji, na której znajduje się klient.

Drogi dojazdowe do posesji (w tym wiadukty, mosty, tunele) muszą dopuszczać ruch pojazdów o masię całkowitej nie mniejszej niż masa pojazdu dostarczającego gaz w butlach (lub dop. naciskom na oś powyżej 8 Mg) i wysokości nie mniejszej niż wysokość pojazdu dystrybucyjnego. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, iż dojazd do posesji drogą o nachyleniu ok. 10% ze względu na trudne warunki atmosferyczne (intensywne opady śniegu lub gołoledź) może być utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Bezpośrednia droga dojazdowa do posesji, jak i teren posesji, muszą zapewniać pojazdowi dostarczającemu butle gazowe odpowiednią możliwość manewru. Należy zwrócić uwagę, czy droga dojazdowa jest odpowiednio utwardzona i czy stan nawierzchni pozwala na bezpieczny wjazd i wyjazd pojazdu z butlami. Ponadto szerokość drogi dojazdowej powinna wynosić min 3,5 m.